You are here

Resources and Publications

USAID LEAF Accuracy Assessment for Forest and Land Use Maps (Vietnamese version)

USAID LEAF Accuracy Assessment for Forest and Land Use Maps (Vietnamese version)

29 August 2014

Báo cáo này được hoàn thành dưới sự tài trợ của Tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong hoạt động hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Lâm Đồng (PRAP) thuộc Chương trình Phát thải thấp từ rừng khu vực Châu Á (LEAF). Đây là một trong năm báo cáo kỹ thuật được xây dựng nhằm hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp & PTNT) tỉnh Lâm Đồng xây dựng đường phát thải tham chiếu (FRL), cơ sở để đo đếm, xác định lượng giảm phát thải và hấp thụ các-bon trong lĩnh vực lâm nghiệp, thông qua việc thực thi các chính sách và giải pháp cụ thể. Báo cáo trình bày chi tiết về phương pháp và kết quả đánh giá độ chính xác của bản đồ hiện trạng rừng và sử dụng đất của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn từ 1990 đến 2010.

Tác giả

Vũ Tiến Điển, Phạm Đức Cường, Peter Stephen, Trần Văn Châu, Alexandre Grais, Silvia Petrova