You are here

Resources and Publications

USAID LEAF's Land use, Forest cover change and historical GHG Emissions (Vietnamese version)

USAID LEAF's Land use, Forest cover change and historical GHG Emissions (Vietnamese version)

05 September 2014
Báo cáo này được hoàn thành dưới sự tài trợ của Tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong hoạt động hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Lâm Đồng (PRAP) thuộc Chương trình Phát thải thấp từ rừng khu vực Châu Á (LEAF). 
 
Đây là một trong năm báo cáo kỹ thuật được xây dựng nhằm hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở Nông nghiệp & PTNT) tỉnh Lâm Đồng xây dựng đường phát thải tham chiếu (FRLs), cơ sở để đo đếm, xác định lượng giảm phát thải và hấp thụ các-bon trong lĩnh vực lâm nghiệp, thông qua việc thực thi các chính sách và giải pháp cụ thể. Báo cáo đã đánh giá và định lượng sự thay đổi tài nguyên rừng và hiện trạng sử dụng đất trong quá khứ, đồng thời xác định và phân tích các nguyên nhân, động lực chính dẫn đến mất rừng và suy thoái rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 1990 đến năm 2010. 
 
Báo cáo cũng đã xác định tổng lượng phát thải và hấp thụ khí nhà kính trong ngành lâm nghiệp trong giai đoạn này; xác định các khu vực tiềm năng mất rừng và suy thoái rừng trong tương lai; đề xuất sơ bộ các hoạt động, các khu vực thực thi các hoạt động REDD+ trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là những cơ sở đầu vào quan trọng để hỗ trợ việc xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ chi tiết cho tỉnh Lâm Đồng.