You are here

Gender and Climate Change Champions (Vietnamese version)

Friday, 22 May 2015

Những Nhà Quán Quân về Giới và Biến đổi Khí hậu

Hãy tìm hiểu về Sáng kiến Giới của chương trình USAID LEAF qua lời nói của chính những nhà quán quân Giới. Sáng kiến Giới làm việc với 24 nhà quán quân từ 21 tổ chức trong 6 nước thuộc chương trinh USAID LEAF nhằm thúc đẩy việc lồng ghép giới vào các chương trình biến đổi khí hậu tại các cơ quan chính phủ và các tổ chức khác ở Campuchia, Lào, Malaysia, Papua New Guinea, Thái Lan, và Việt Nam.